Školní poradenské pracoviště

Charakteristika a zajištění poradenských služeb ve škole 

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence a třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,
 5. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 7. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 8. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 9. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 10. metodickou podporu učitelům,
 11. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 12. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Konzultace probíhají od pondělí do čtvrtka po předchozí telefonické domluvě.

Metodik prevence

Mgr. Ivana Boudová, tel. 602 168 376, email boudova@zskarez.cz

Zabezpečuje poskytování poradenských služeb zaměřených na prevenci rizikového chování pro celý subjekt, zajišťuje spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků. V případě potřeby kontaktuje spolupracující organizace jako například PPP Rokycany nebo Hořovice a OSPOD, případně organizace vhodné ke spolupráci v rámci prevence rizikového chování.

Výchovný poradce

Mgr. Alena Hybnerová, tel. 602 146 320, email: reditelka@zskarez.cz

Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření 2. – 5. stupně a o nadané žáky, zpracovává a vyhodnocuje plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Poskytuje konzultace rodičům a zákonným zástupcům žáků základní školy, koordinuje práci asistentů pedagoga v základní škole, podporuje vytváření přátelského a bezpečného klima školy. Vyhledává vhodné programy a činnosti pro podporu specifické primární prevence.

Logopedický asistent

Bc. Michaela Lišková, tel. 602 527 222, email liskova@zskarez.cz

Zabezpečuje poskytování poradenských služeb zaměřených na primární prevenci zejména rodičům a zákonným zástupcům dětí mateřské školy. Spolupracuje s PPP Rokycany, Hořovice, SPC Plzeň. Vypracovává IVP pro děti mateřské školy, poskytuje služby logopedického asistenta vybraným dětem v MŠ, koordinuje práci asistentů pedagoga v mateřské škole.

  Preventivní program ZŠ Kařez   Kde najdu pomoc   Prevence školní neúspěšnosti   Plán výchovného poradenství

Pepor - Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

Na stránkách Pedagogicko-psychologické porady můžete najít praktické informace a rady pro rodiče dětí (nejen) s projevy ADHD, ale i další témata, která by Vás mohla zajímat.

Jak na ADHD – typy pro výchovu
Při výchově vašeho dítěte s ADHD je velice důležitá trpělivost. Tyto děti bývají citlivé na to, co a jak to s nimi dospělí myslí, mají dobře vyvinutý smysl pro spravedlnost. Dokáží velice dobře mluvit o svých zážitcích a o tom, co je zajímá, mívají dobře rozvinutou fantazii. Vaše dítě potřebuje laskavý avšak důsledný přístup, jelikož mívá sklon testovat limity.

Upevňování pravidel/norem
V dodržování pravidel musíme být opravdu pevní:
– dítě se samo není schopno v pravidlech a normách orientovat, často zapomíná, co bylo dohodnuto, jak má postupovat
– tyto mantinely musí dostávat od dospělých opakovaně (upevňování norem a pravidel je dítě schopno samostatně ovládat později než ostatní děti). Snažte se být dítěti vzorem v chování. Děti se učí, jak se v různých situacích zachovat pozorováním svých rodičů/vychovatelů (jak se řeší konflikty, práce s emocemi, umět odpočívat apod.). Pokuste se neřešit ve výchově nepodstatné věci – „neutopit se v problémech“, nemějte přehnané očekávání od dítěte, všímejte si i malého pokroku – úspěch není samozřejmost. Nesnažte se „věštit“ budoucnost – to, že si dítě neumí uklidit pokoj, neznamená, že z něj vyroste špatný člověk. Užívejte si společné chvíle s dítětem, zajímejte se o jeho zájmy a jeho svět (např. dítě rádo zapojí rodiče do své oblíbené počítačové hry).

(Ne)pozornost
Pokud po dítěti něco chceme, nejprve musíme upoutat jeho pozornost (dotek, oční kontakt) = metafora „zapnout robota“. Říkat dítěti věci 10x, pokud nás nezaznamenalo, nemá žádný efekt, dítě si opravdu není vědomo toho, že mu něco říkáme. Je dobré chtít po dítěti, aby pokyn zopakovalo ->nespokojit se jen s „víš, co jsem ti říkal?“ dítě: “jo“. Chceme po dítěti vždy jen jednu věc, až poté, co jí splní, jdeme na další – dítě si většinou zapamatuje pouze to poslední, co slyšelo.

Paměť a orientace v čase
U dítěte se často objevuje špatná orientace v čase (uběhnutá hodina mu připadá jako 5 minut) má tak tendence nestíhat, chodit pozdě, protože má pocit, že má času dost. Dítě může mít tendence zapomínat věci (zapomenutá bunda v šatně apod.). Je dobré napsat si s dítětem seznam věcí, které si s sebou odnáší a je riziko, že je může zapomenout. Učit dítě postupně si překontrolovat seznam před odchodem (jakmile si bere věc navíc, kterou nemá naučenou ze seznamu, může snadněji zapomenout – odchylka od rutiny). U menších dětí je dobré si sled úkolů (např. jak se vypravit ráno do školy – vyčistit si zuby – obléci se – atd.) napsat nebo nakreslit a pověsit si doma na viditelné místo, dítě si tam může připomenout, co udělat pokud postup zapomene. Můžeme dítěti na ráno nastavovat budíky (upozornění) – „máš 5 minut na to se obléct, až budík zazvoní, čas vypršel -> dítěti tak zvědomit plynutí času.

Hyperaktivita
U hyperaktivního dítěte platí, že čím je dítě více unavené, tím je podrážděnější, hyperaktivnější (tělo se snaží aktivizovat, rozpohybovat). Je důležité domluvit se s dítětem, co mu více pomáhá, zda pohyb nebo na chviličku nic nedělat. Je možné využít antistresového míčku při domácí přípravě nebo u činností u kterých je potřeba, aby se soustředilo – pomáhá odbourat napětí v rukou. Pokud se u dítěte objeví projevy psychomotorického neklidu, mimovolní pohyby, rutinní pohyby (kývání hlavou, nožičkami apod.) a někdy i tiky, dítěti tyto pohyby nezakazujeme (stejně tak, jako bychom mu nezakazovali dýchat, dítě dech na chvilku zadrží, ale pak začne znovu dýchat). Dítě se pak soustředí na to, že se nemá pohybovat a nesoustředí se na úkol, který má dělat.

Příprava do školy
Je možné společně s dítětem sestavit rozvrh hodin i na doma (kde je přesně určeno, kdy má dítě volno, kdy se bude učit – a jak dlouho apod.). Rozvrh je třeba důsledně dodržovat, a to oboustranně, tzn. že i rodiče respektují domluvený čas na hru. Při domácí přípravě je dobré nejprve si s dítětem projít, co ho čeká a jak dlouho to bude trvat. Dítěti může připadat vzhledem k narušené časové orientaci, že vypočítat pět příkladů (které reálně vypočítá za 10 min.) mu zabere hodinu -> klesá tím motivace. Při domácí přípravě je lepší volit postup nejprve společně, pak pracuje dítě samo (pro dítě s poruchou pozornosti je lepší se nejprve společně ujistit o postupu práce, spíše než „nejprve pracuj sám a pak společně opravíme chyby“).

Volný čas
Rodič by si měl umět najít čas i sám na sebe – dítě bývá poměrně sebestředné, neustále vyžaduje naši pozornost, neumí poznat, že dospělý chce mít chvíli klid – určit si s dítětem v rámci denního rozvrhu, kdy mu dá čas a prostor sám pro sebe – je důležité, vysvětlit dítěti, že ho tím neodmítáme, ale že každý potřebuje mít chvilku klid, a i samo dítě má čas se učit být samo se sebou – dospělý by si měl umět uhájit čas a prostor pro sebe.

Praktick

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content