Rekonstrukce budovy školy

NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY S VÝSTAVBOU NOVÝCH TŘÍD MŠ KAŘEZ, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009942

Projekt svůj život započal zpracováním projektové dokumentace v roce 2016, která se postupně zpracovávala do všech stupňů, kdy byly zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů, zastupitelstva, a především pedagogického i nepedagogického sboru naší ZŠ a MŠ Kařez. Projekt byl koncipován ve vazbě na umístění budovy, potřeby obyvatel obce a zastupitelstva obce. Žádost o dotaci byla podána dne 16.10. 2018 a dne 12.12. 2019 byla vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Hlavní cíl projektu je navýšení kapacity dětí v MŠ z 27 dětí na 50 dětí a zpřístupnění MŠ dětem od 2 let. Projekt obsahuje vybudování bezbariérových přístupů do budovy, parkoviště pro MŠ, nádrž na dešťovou vodu, která bude umístěna pod parkovací plochou a voda se bude používat nejen na zalévání vegetace, ale hlavně na splachování WC v budově. Dále nový plot v částí pozemku sousedícím s přilehlým pozemkem zahrady a nové zázemí pro pedagogický sbor MŠ. Projekt primárně řeší nástavbu budovy školy v rámci rozšíření kapacity v MŠ, zpřístupnění MŠ dětem od 2 let, zajištění bezbariérového přístupu, rozšíření a vybavení stávající kuchyně a vybavení školy nábytkem.

Smlouva o dílo s výhercem výběrového řízení společností BIS, a.s. byla uzavřena dne 30.6. 2020 a dne 1.7. 2020 bylo předáno staveniště.

Akce byla ukončena předávacím protokolem dne 30.6. 2021.

Příspěvek EU je ve výši 25.271859,32Kč a příspěvek z národních zdrojů je 1.486.579,96Kč, vlastní zdroje jsou 2.973.159,93Kč.

Celá stavební část celkové rekonstrukce a její i neuznatelné náklady týkající se především části základní školy jsou ve výši 34.086.030,64Kč.

V částce vlastních zdrojů u rozpisu dotace není promítnuta stavební část, která není předmětem dotace a týká se rekonstrukce části budovy, kde byla pouze základní škola, dále tyto náklady obsahují položky týkající se vybudování bytu pro školníka v části, kde byla v minulosti mateřská škola. Obec Kařez neuznatelné náklady a vlastní zdroje hradí z úvěru.

V rámci veřejné zakázky na vybavení mateřské školy nábytkem se stala dodavatelská firma NOMILAND s. r.o.  Nábytek je za 239.348,47 Kč a předávacím protokolem ze dne 12.8. 2021 byla dodávka ukončena.

Další veřejnou zakázkou na Gastro vybavení kuchyně se stala dodavatelská firma Pogastro s.r.o. za vysoutěženou cenu 2.537.987,10 Kč a předávacím protokolem ze dne 17.8. 2021 byla rovněž dodávka ukončena.

Dne 31.8.2021 obec požádala IROP o změnu ukončení projektu, který z 31.8.2021 bude končit 1.9.2021 z důvodu navýšení kapacity MŠ z předpokládané kapacity 50 dětí jak je uvedeno v úvodu na 56 dětí.

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content