Školní družina

Oddělení školní družiny se nachází v budově OÚ Kařez. Žáky přihlašují do školní družiny rodiče písemně, vyplněním formuláře přihlášky. Žáky je možné přihlašovat během celého školního roku. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. Žák může být odhlášen z docházky během školního roku na základě písemné žádosti. V současné době mohou školní družinu navštěvovat žáci 1., 2., 3. a 4. třídy.

Vychovatelka: Bc. Kristýna Belšánová, DiS.

Provoz ŠD:

Ranní provoz od 6.00 hod. do 7.30 hod.

Odpolední provoz od 11.25 hod. do 16.00 hod.

Žádáme rodiče, aby vyzvedávali žáky po obědě do 12:00 nebo od 14:30. Čas mezi 12:00 a 14:30 je určen pro pravidelnou vzdělávací činnost družiny. V případě žáků z vyšších ročníků lze vyzvedávat i bezprostředně po skončení výuky (12:45, 13:40)

Platba za pobyt v ŠD:

Poplatek za školní družinu činí 100 Kč za měsíc. Platba probíhá dvakrát ročně převodem na bankovní účet.

Číslo bankovního účtu: 181 686 215/0300

Do poznámky uveďte prosím družina + jméno žáka.

  Přihláška do školní družiny   Žádost o ukončení docházky do školní družiny

ŠVP školní družina

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Hlavní činností je činnost pravidelná, která je dána týdenní skladbou. Jde o činnosti výtvarné, pracovní a pobyt venku, spojený s pohybovými a tělovýchovnými aktivitami. Příprava na vyučování je vedena formou smyslových a didaktických her.

Cílem výchovného působení je výchova ke zdravému životnímu stylu, umět se vypořádat se stresem, zvyšovat sebevědomí, hájit svá práva, vyjádřit svůj názor, posilovat pozitivní myšlení, potlačovat agresivitu, získávat širokou škálu osobních dovedností potřebných pro život.

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

Do školní družiny jsou žáci přijímáni v tomto pořadí:

Dojíždějící žáci 1. a 2. ročníku.

Žáci 1. a 2. ročníku s trvalým bydlištěm v Kařezu.

Žáci vyšších ročníků jsou přijímáni dle kapacitních možností na základě individuálního posouzení.

Náš tým

Bc. Kristýna Belšánová, DiS.

vychovatelka ŠD

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content