Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název

Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem je obec Kařez

Kařez 28
338 08

www.obeckarez.cz
email: urad@obeckarez.cz
+420 371 794 452

Organizační struktura

Statutární orgán Mgr. Alena Hybnerová

 • reditelka@zskarez.cz
 • tel: +420 602 146 320

základní škola

 • tel: +420 602 168 376

mateřská škola

 • vedoucí učitelka Bc. Michaela Lišková
 • liskova@zskarez.cz
 • tel: +420 602 527 222 (třída Motýlků)
 • tel: +420 602 365 875 (třída Berušek)

školní družina

 • vychovatelka Petra Štillerová
 • tel: +420 602 168 376

školní jídelna

 • hospodářka školy Pavla Zdvořáková
 • tel: +420 602 544 211
 • tel: +420 602 168 376

Kontaktní spojení

reditelka@zskarez.cz

Kontaktní poštovní adresa

Kařez 185
338 08

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kařez 185

Úřední hodiny

pondělí – čtvrtek 7:30 – 14:30 po předchozí telefonické domluvě

Adresa internetových stránek

Adresa podatelny (ředitelna školy)

Kařez 185

reditelka@zskarez.cz

Datová schránka

ID: prpevxc

Platby lze poukázat

181 686 215/0300

IČO

75006995

Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátce DPH

Dokumenty školy

 

Výroční zprávy
  Výroční zpráva 2023   Výroční zpráva 2022   Výroční zpráva 2021   Výroční zpráva 2020

 

Rozpočty
  Návrh rozpočtu 2022

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, stížnosti, podněty a návrhy se podávají

 • ústně v ředitelně školy
 • písemně – osobně v ředitelně, poštou na adresu Kařez 172, 338 08, emailem na adresu reditelkam@zskarez.cz
 • telefonicky na lince +420 602 146 320
 • datovou schránkou ID prpevxc

Jak si požádat o svobodné informace?

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových  informací.

Kdo a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, podněty a návrhy se podávají

 • ústně v ředitelně školy
 • písemně – osobně v ředitelně, poštou na adresu Kařez 172, 338 08, emailem na adresu reditelkam@zskarez.cz
 • telefonicky na lince +420 602 146 320
 • datovou schránkou ID prpevxc

Příjem žádostí o informace

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Ze žádosti musí být zřejmé:
 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.  Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele. Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné): Žádný formulář není předepsán.

Podle § 17 informačního zákona mohou úřady v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů se nevyžaduje. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení. Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Základní školy a Mateřské školy Kařez, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud základní škola  odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Opravné prostředky

Podání odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal (Základní škola a Mateřská škola Kařez).

Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů)  ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti nebo stanovenou výší úhrady. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

Veškeré právní předpisy vydané Základní školou a Mateřskou školou Kařez jsou k nahlédnutí na nástěnkách v budově, případně v ředitelně školy.

Úhrady za poskytování informací

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. do 30 min a vyhledávání s tím spojené je zdarma.

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

Licenční smlouvy a výhradní licence

Nebyly vydány.

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content